Podmínky členství CFKO

PODMÍNKY ČLENSTVÍ CZECH FULLCONTACT KARATE ORGANIZATION

Spolek CZECH FULLCONTACT KARATE ORGANIZATION z . s . (dále jen CFKO) je dobrovolné společenství osob. Je nezávislé na státní správě, církvích, spolcích, politických stranách a dalších organizacích, ale je ochotno se všemi spolupracovat k naplnění účelu dále uvedeného. CFKO byla založena v roce 2016. Jeho členové se hlásí k tradicím bojových umění a jejich filozofii, jakož i k myšlence a cílům vytyčených zakladateli spolku a k světové organizaci World Fullcontact Karate Organization,(WFKO), kdy hlavním nositelem této myšlenky a jejím představitelem je Shihan Kenji Midori.

Účelem spolku je realizace sdružovacího práva občanů k organizování a výkonu jejich zájmové činnosti v oblasti bojových umění, především plnokontaktního karate, úpolových sportů, sebeobrany, pořádání soutěží, soustředění, sportovních akcí, účast na národních i mezinárodních soutěžích, podpora mezinárodních vztahů a podpora prevence sociálně patologických jevů mládeže formou cílené všeobecné sportovní přípravy. Spolek je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo spolku je na adrese: Na Švihance 1527/9, 120 00 Praha 2-Vinohrady, info@cfko.cz

Členem spolku může být každá fyzická osoba či právnická osoba s trvalým pobytem či sídlem na území Evropské unie. Právnická osoba jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu (popř. jiného zástupce, kterého určí a zmocní). Členem spolku může být jen osoba, která souhlasí se stanovami a účelem spolku. Nezletilé osoby mohou být členy sdružení jen se souhlasem svého zákonného zástupce.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat náležitosti uvedené ve formuláři PŘIHLÁŠKA PRO VSTUP DO CFKO.

Přesné podmínky vstupu a členské povinnosti se řídí STANOVAMI SPOLKU, které jsou v plném znění dostupné na www.cfko.cz

Vstupní poplatek jak u fyzické osoby, tak u právnické osoby činí 1000,- Kč a lze jej platit bankovním převodem na účet spolku či v hotovosti. Přijatý subjekt obdrží potvrzení o členství a o přijetí vstupního poplatku. Přihláška se podává na adresu sídla spolku. č.ú.: 278800387/0300, Poštovni Spořitelna, a.s.

Členství zaniká:
a) doručením písemného oznámení spolku o vystoupení člena,
b) jeho vyloučením pro hrubé porušení členských povinností ve spolku, a to dnem, kdy o tomto vyloučení rozhodne rada spolku,
c) smrtí člena či zánikem člena spolku právnické osoby s likvidací a i bez likvidace, zánikem spolku.